top of page

OVER HET INNOVATIEFONDS

provso projecten.png

PROVSO.WORKS
MAAKT WERK VAN KANSEN

PROVSO.WORKS
MAAKT WERK VAN KANSEN

ONZE VISIE

PROVSO.WORKS werkt vanuit de visie dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar capaciteiten een betekenisvolle plek in de samenleving verdient. En werk speelt hierin een belangrijke rol. Om de stap van school naar werk mogelijk te maken realiseert en financiert PROVSO.WORKS, samen met de aangesloten scholen en werkgevers, arbeidsmarktgerichte projecten voor PRO en VSO leerlingen en jongeren. Met als doel uitstromen naar een passende, bestendige en duurzame werkplek op de arbeidsmarkt.

ONZE AMBITIE & ONZE DOELEN

 • PROVSO.WORKS heeft de ambitie om in de komende jaren 300 leerlingen / jongeren toe te leiden naar een duurzame werkplek.

 • PROVSO.WORKS wil in de komende jaren (2023-2026) 20 projecten realiseren.

 • De projecten die PROVSO.WORKS initieert, ondersteunt en financiert hebben bij voorkeur minimaal 12-14 deelnemers.

ONZE KERNWAARDEN

Soms liggen de mooiste kansen niet voor het oprapen. Terwijl juist deze kansen de toekomst van leerlingen en jongeren behoorlijk kunnen veranderen. PROVSO.WORKS werkt samen met scholen en werkgevers om onverwachte kansen te creëren en om dromen voor leerlingen en jongeren te  laten uitkomen.

PROVSO.WORKS wil dromen waarmaken en dit vertaalt zich naar onze kernwaarden:

 • Wij realiseren VERANDERING;

 • Wij zijn VERNIEUWEND;

 • Wij zijn CONCREET;

 • Wij zijn een KATALYSATOR;

 • Wij zijn een VERBINDER;

 • Wij zijn OPLOSSINGSGERICHT.

ONZE ORGANISATIE

PROVSO.WORKS is slagvaardig georganiseerd. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur Annette Van Waning. Samen met de projectmanager en een aantal inhoudelijke experts zorgen zij ervoor dat ideeën tot bloei komen en dat projecten waargemaakt. De projecten zijn erop gericht om voor jongeren de stap van school naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt waar te maken.

ONZE ACHTERGROND

In juni 2016 is het convenant ‘(Samen) Werken Loont’ ondertekend door zeven schoolbesturen in de regio Rotterdam Rijnmond. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS in het najaar van 2020.

 

 

RAAD VAN TOEZICHT
BESTUUR

PROVSO.WORKS heeft een bestuur dat bestaat uit maximaal vijf personen. Het bestuur controleert of de toekenning van de projectaanvragen goed zijn verlopen en is in gesprek met de directeur over het realiseren van de gestelde doelen. In het bestuur zijn diverse disciplines vertegenwoordigd.

De leden van het bestuur zijn allen verbonden aan de regio Rotterdam Rijnmond middels hun zakelijke en/of persoonlijke netwerk. Onze bestuursleden zijn vanuit hun intrinsieke motivatie betrokken bij het Innovatiefonds PROVSO.WORKS. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw Jamie Visser - voorzitter

 • Mevrouw Marieke Kreek - ten Haven - vice voorzitter

 • Mevrouw Ella Noordhoek – secretaris / penningmeester

 • Mevrouw Orselien Kammeron - lid bestuur

 • Mevrouw Juliette Bouw - lid bestuur

 

De Raad van Toezicht heeft als taak het toezicht houden op bestuur en op de algemene gang van zaken binnen PROVSO.WORKS. Dit doen zij vanuit een toezichtskader. De Raad van Toezicht is adviserend aan het bestuur en heeft jaarlijks een evaluatie met het bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar waarvan één keer samen met het bestuur. In dit gezamenlijke overleg wordt het gevoerde en toekomstige beleid besproken. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal twee personen. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Esmée Smit - voorzitter Raad van Toezicht - bestuurder EYE College

 • Sjoerd Hauptmeijer – lid Raad van Toezicht -  founder The Young Digitals

PROVSO.WORKS
STUURGROEP

PROVSO.WORKS heeft een stuurgroep waarvan de leden afkomstig zijn van de diverse PrO en VSO scholen die participeren in het convenant. De leden hebben mandaat van de schoolbesturen en een directe lijn met de dagelijkse praktijk in de scholen. Daarnaast heeft de stuurgroep een drietal adviseurs afkomstig uit het onderwijsveld en de gemeente Rotterdam.

De leden van de stuurgroep zijn de ambassadeurs van PROVSO.WORKS in de scholen die zij vertegenwoordigen. Binnen de scholen zijn zij ook de ‘vraagbaak’ voor medewerkers die meer willen weten of een projectaanvraag willen indienen.

De stuurgroep komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar en bestaat uit de volgende leden:​

 • CVO Accent - Coen van Noordwijk – directeur

 • BOOR VSO – Marianne van Paassen - directeur VSO

 • BOOR PRO – Nadia Arab - directeur PRO

 • Horizon – 

 • EYE College – Michel Bakker

 • Galilei – Rob van Beek

 • Yulius - Bianca Sterkenburg

 • HPC - Jamie Visser - adviseur

 • Koers VO – Flip Erisman – adviseur op afroep beschikbaar

 • Kris Luijsterburg – Gemeente Rotterdam - adviseur op afroep beschikbaar

 • Robert van Dijk - Van Dijk Subsidie advies - adviseur financien op afroep beschikbaar

PROVSO.WORKS
INNOVATIECOMMISSIE

PROVSO.WORKS heeft een innovatiecommissie die meedenkt bij projectaanvragen en deze van advies voorziet. De innovatiecommissie is divers samengesteld door personen afkomstig uit de wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en de doelgroep.

De innovatiecommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. Dr. Roland Blonk – Inclusieve Innovatie van Arbeid – Tilburg University

 • De heer Adrie de Groot - Portfoliomanager - Rijkswaterstaat PPO

 • De heer Peter Vos – Projectleider Baanbrekers – VO Raad

 • Peter Paul Wiegmans – Hago Zorg – Directeur

 • Vacature

 • Vacature

bottom of page