top of page

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

provso projecten.png
NIEUWSFLITS

De stichting Innovatiefonds PROVSO.WORKS (hierna te noemen Innovatiefonds PROVSO.WORKS) is een onafhankelijke stichting gevestigd aan de Schietbaanstraat 26 te Rotterdam, te bereiken per email via: info@provso.works, telefoon 06 3390 8324 / 010‐ 436 2821, ingeschreven bij de KvK onder nr. 80545556. 

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS is voortgekomen uit hetgeen is overeengekomen in het convenant ‘Samen (Werken) Loont’ dat op 27 juni 2016 is ondertekend door PrO en vso scholen in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond. Doel van het InnovatieFonds PROVSO.WORKS is bevorderen dat alle jongeren in kwetsbare posities in de samenleving met uitstroomperspectief arbeid worden opgeleid voor en geplaatst op een passende, bestendige en duurzame werkplek. Voor het inschrijf‐ en aanvraagproces werkt Innovatiefonds PROVSO.WORKS samen met Flycatcher Internet Research. Flycatcher is hiermee verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens die verzameld worden in het kader van de aanvraag en inschrijving. Flycatcher is gevestigd in de Europese Unie, en verwerkt (persoons)gegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen. 

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld die u direct of indirect identificeert als individueel persoon. Indirect wil zeggen in combinatie met andere informatie, zoals bijv. uw naam, adres of e‐mailadres. 

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Het Innnovatiefonds PROVSO.WORKS en Flycatcher verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden en op de grondslagen die hieronder zijn beschreven in de samenwerkingsovereenkomst met referentie ‘200921 Samenwerkingsovereenkomst Innovatiefonds PROVSO.WORKS & Flycatcher -DEF’. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze verzameld worden, te weten ten behoeve van het inschrijf‐ en aanvraagproces om financiering te verkrijgen voor projecten door het Innovatiefonds PROVSO.WORKS. Als hoofdaanvrager en/of co‐aanvrager van projectfinanciering of als betrokken organisatie kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken: 

‐ naamgegevens (voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam) 

‐ adresgegevens 

‐ e‐mailadres 

‐ telefoonnummer 

‐ gegevens over functie/beroepsactiviteit

HOE RAPPORTEERT HET INNOVATIEFONDS PROVSO.WORKS

De aanvraag die u indient middels het inschrijf‐ en aanvraagproces wordt strikt vertrouwelijk en integer behandeld en verwerkt al dan niet met gebruik van analysetechnieken. Gegevens zoals naam of e‐mailadres worden nooit ter beschikking gesteld aan onze derden zonder uw toestemming.  

 

BEVEILIGING 

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS vindt gegevensbescherming erg belangrijk. Hiertoe hanteert haar samenwerkingspartner Flycatcher een gepast beveiligingsniveau en heeft daarvoor fysieke, elektronische en administratieve procedures geïmplementeerd om de gegevens die we verzamelen te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of in niet‐geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die worden verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt. De procedures rondom informatiebeveiliging zijn vastgelegd en worden geborgd middels de internationaal erkende kwaliteitsnorm ISO 27001. Jaarlijks vinden hierop interne en externe toetsingen plaats. Onze partner Flycatcher maakt gebruik van “secure server” technologie (SSL‐encryptie). Hierdoor worden alle gegevens die van en naar de servers verstuurd worden, versleuteld en kunnen deze niet door derden onderschept worden. Gegevens worden niet opgeslagen op servers van buitenlandse partijen. Daarnaast zijn alle pc’s en laptops beschermd tegen virussen, spyware en andere ongewenste invloeden van buitenaf. Uiteraard zijn alle pc’s, laptops en belangrijke bestanden beveiligd met wachtwoorden en alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel. 

 

UW RECHTEN

In de AVG is een aantal rechten vastgelegd waarop u zich – onder bepaalde voorwaarden – kunt beroepen:

  • Recht op inzage: u heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens die Flycatcher verwerkt op te vragen, in te zien en te controleren of en op welke manier, uw persoonsgegevens worden verwerkt. Recht op rectificatie: als duidelijk wordt dat uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij Flycatcher om dit te corrigeren.

  • Recht op beperking: u heeft het recht om aan Flycatcher te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken.

  • Recht op wissing: u heeft het recht om Flycatcher te verzoeken uw persoonsgegevens te laten wissen.

  • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door Flycatcher van uw persoonsgegevens.

  • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen om deze op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook heeft u het recht om Flycatcher te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie. Dit recht kunt u alleen uitoefenen voor de persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming, of op basis van de deelnamevoorwaarden verwerken.

  • Recht op klacht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

COOKIES

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS maakt op haar website gebruik van een beperkt aantal cookies (kleine bestanden die internetinstellingen opslaan op uw computer). Cookies maken uw bezoek aan websites gemakkelijker. Wij maken gebruik van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics). Bij Google Analytics zorgt het Innovatiefonds PROVSO.WORKS ervoor dat gegevens over uw websitebezoek anoniem zijn. Ook gebruiken wij cookies om de integratie met social media (zoals Facebook en Twitter) mogelijk te maken. Cookies zijn anoniem en zijn niet verbonden aan een panelaccount. 

Flycatcher gebruikt de reCAPTCHAservice van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert anoniem of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP‐adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. Het IP‐adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU. Het IP‐adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Bekijk de Google privacy informatie. 

 

VRAGEN, SUGGESTIES & OPMERKINGEN?

Heeft u vragen naar aanleiding van de omgang door het Innovatiefonds PROVSO.WORKS of Flycatcher met persoonsgegevens of heeft u een klacht, neem dan rechtstreeks contact op met het Innovatiefonds PROVSO.WORKS.  

 

E-mail: info@provso.works

Telefoon: 06 3390 8324 / 010‐ 436 2821 

 

Postadres:

Innovatiefonds PROVSO.WORKS 

Schietbaanstraat 26 

3014 ZX  Rotterdam 

 

Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

WIJZIGINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS behoudt zich het recht voor om de privacy‐ en cookieverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Raadpleegt u daarom regelmatig deze privacy‐ en cookieverklaring. 

Opgesteld: September 2020

bottom of page