top of page

PROVSO WORKS

 WIE ZIJN WIJ 

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS is klein en slagvaardig georganiseerd. De dagelijkse leiding is in handen van de Fonds- & Programmadirecteur die de contacten onderhoudt met de diverse gremia, werkgevers, partners en stakeholders.

 

Historie

In juni 2016 is het convenant ‘(Samen) Werken Loont’ ondertekend door zes schoolbesturen in de regio Rotterdam Rijnmond. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS in het najaar van 2020.

 

Kwartiermaker & Programmadirecteur

Annette van Waning is sinds 2019 de kwartiermaker en vervult vanaf oktober 2020 de functie van programmadirecteur. Tevens vervult zij de rol van secretaris voor de diverse gremia zoals raad van toezicht, bestuur, stuurgroep en innovatiecommissie. Vanuit de rol van programmadirecteur geeft zij het Innovatiefonds een gezicht en executiekracht. Dit door te zorgen voor de organisatie en voortgang van de verschillende processen en contact met de diverse projecten. Het gezicht en verhaal naar buiten - naar werkgevers, fondsen en overige stakeholders – wordt ook door de programmadirecteur georganiseerd, gefaciliteerd en gerealiseerd.

 RAAD VAN TOEZICHT
 BESTUUR 

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS heeft een bestuur dat bestaat uit maximaal vijf personen. Het bestuur besluit over de toekenning van de financiering van de projectaanvraag, toetst of het project is uitgevoerd en controleert het aanvraagproces. In het bestuur zijn diverse disciplines vertegenwoordigd om een weloverwogen en onderbouwd besluit te nemen. Deze disciplines zijn: wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en de doelgroep.

De leden van het bestuur zijn allen verbonden aan de regio Rotterdam Rijnmond middels hun zakelijke en/of persoonlijke netwerk. Onze bestuursleden zijn vanuit hun intrinsieke motivatie betrokken bij het Innovatiefonds PROVSO.WORKS. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw Helga van der Kolk – voorzitter

 • Mevrouw Ella Noordhoek – secretaris / penningmeester

 • De heer Paul Slier – lid

 • Mevrouw Orselien Kammeron - lid

 • Mevrouw Marieke Kreek ten Haven - lid

 

De Raad van Toezicht heeft als taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS. In deze hoedanigheid beoordelen zij onder andere of de financiële ondersteuning aan de projecten juist is toegekend. Daarnaast is de Raad van Toezicht adviserend aan het bestuur en heeft jaarlijks een evaluatie met het bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar waarvan één keer samen met het bestuur. In dit gezamenlijke overleg wordt het gevoerde en toekomstige beleid besproken. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal twee personen. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Esmée Smit - voorzitter Raad van Toezicht - bestuurder Blick op Onderwijs

 • Sjoerd Hauptmeijer – lid Raad van Toezicht -  founder The Young Digitals

PROVSO WORKS

 STUURGROEP 

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS heeft een stuurgroep waarvan de leden afkomstig zijn van de diverse PrO en vso scholen die participeren in het convenant. De leden hebben mandaat van de schoolbesturen en een directe lijn met de dagelijkse praktijk in de scholen. Daarnaast heeft de stuurgroep een drietal adviseurs afkomstig uit het onderwijsveld en de gemeente Rotterdam.

Op basis van deze verbinding en ‘weten wat er speelt’ geeft de stuurgroep thematisch richting aan de ‘calls’ door bijvoorbeeld suggesties te doen voor thema’s waarop de projectaanvragen gericht kunnen zijn.

De leden van de stuurgroep zijn de ambassadeurs van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS in de scholen die zij vertegenwoordigen. Binnen de scholen zijn zij ook de ‘vraagbaak’ voor medewerkers die meer willen weten of een projectaanvraag willen indienen.

De stuurgroep komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar en bestaat uit de volgende leden:

 • LMC - Jamie Visser – locatiedirecteur – voorzitter stuurgroep

 • CVO Accent - Coen van Noordwijk – directeur

 • BOOR VSO – Marianne van Paassen

 • BOOR PRO – Nadia Arab

 • Horizon – Lisette van den Berg

 • IJsselcollege – Michel Bakker

 • Galilei – Rob van Beek

 • Yulius - Bianca Sterkenburg

 • Koers VO – Flip Erisman – adviseur op afroep beschikbaar

 • Daphne de Ruiter – Gemeente Rotterdam – adviseur op afroep beschikbaar

 • Kris Luijsterburg – Gemeente Rotterdam - adviseur op afroep beschikbaar

 • Robert van Dijk - Van Dijk Subsidie advies - adviseur financien op afroep beschikbaar

PROVSO WORKS

 INNOVATIECOMMISSIE 

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS heeft een innovatiecommissie die de projectaanvragen beoordeeld en een advies uitbrengt aan het bestuur. De innovatiecommissie is divers samengesteld door personen afkomstig uit de wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en de doelgroep.

De innovatiecommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. Dr. Roland Blonk – Inclusieve Innovatie van Arbeid – Tilburg University

 • De heer Adrie de Groot - Portfoliomanager - Rijkswaterstaat PPO

 • De heer Peter Vos – Projectleider Baanbrekers – VO Raad

 • Peter Paul Wiegmans – Hago Zorg – Directeur

 • Vacature

 • Vacature

bottom of page